Đáp ứng đầy đủ quy định thi đua khen thưởng

Luật số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng
Luật số 39/2013/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật thi đua, khen thưởng
Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế
Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
Đáp ứng đầy đủ quy định thi đua khen thưởng

Với các đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ,
Ban Thi đua khen thưởng

Phát động phong trào thi đua
Phát động phong trào thi đua
 • Phát động phong trào thi đua
 • Định hướng thi đua
 • Đăng ký tham gia phong trào thi đua
 • Tổ chức thực hiện phong trào thi đua
 • Đánh giá phân loại công chức
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể
 • Tự động tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng
 • Tự đông lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền
 • Tự động in văn bằng, chứng nhận khen thưởng cho cá nhân, tập thể
 • Tra cứu tức thời lịch sử thi đua, khen thưởng của đơn vị cấp dưới
 • Cập nhật kết quả khen thưởng
 • Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ
 • Cập nhật sáng kiến
 • Import/Export thông tin sáng kiến
 • Cho phép tìm kiếm thông tin kiểm tra khen thưởng
 • Cập nhật thông tin công tác kiểm tra thi đua khen thưởng
 • Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 12/2019/TT-BNV…
 • Đáp ứng các báo cáo đặc thù ngành Giáo dục, Y Tế, Tư Pháp…
 • Nhận, phê duyệt báo cáo cấp dưới trực tuyến
 • Tự động hoàn toàn việc tổng hợp báo cáo toàn ngành/địa phương
 • Xây dựng CSDL Thi đua – Khen thưởng điện tử toàn ngành/địa phương
Phát động phong trào thi đua
Quản lý khen thưởng
Quản lý sáng kiến
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
Báo cáo - Tổng hợp

Với các đơn vị trực thuộc

Đăng ký phong trào thi đua
Đăng ký phong trào thi đua
 • Đáp ứng Quy trình đăng ký thi đua trực tuyến cho tập thế
 • Đáp ứng Quy trình đăng ký thi đua trực tuyến cho cá nhân
 • Tự động lập tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
 • Gửi đề nghị xét, tờ trình xét khen thưởng trực tuyến lên cấp trên
 • Quản lý quyết định khen thưởng chi tiết đến đối tượng được khen thưởng
 • Tự động chuyển thành tích, kết quả khen thưởng vào hồ sơ CBCCVC
 • Tìm kiếm, tra cứu tức thời lịch sử thi đua khen thưởng theo yêu cầu
 • Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ
 • Cập nhật sáng kiến
 • Import/Export thông tin sáng kiến
 • Tự động lập báo cáo thành tích, báo cáo, thống kê, báo cáo quản trị…
 • Gửi báo cáo trực tuyến lên cấp trên
 • Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 12/2019/TT-BNV, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH…
Đăng ký phong trào thi đua
Quản lý khen thưởng
Quản lý sáng kiến
Hệ thống báo cáo