Đáp ứng đầy đủ quy định thi đua khen thưởng

Luật số 06/2022/QH15 Luật thi đua, khen thưởng
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Thông tư 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thưởng
Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
Thông tư 25/2023/TT-BYT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế
THÔNG TƯ 15/2023/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hi đua, khen thưởng đối với ngành nội vụ
Và nhiều quy định khác
Đáp ứng đầy đủ quy định thi đua khen thưởng

Với các đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ,
Ban Thi đua khen thưởng

Phát động phong trào thi đua
Phát động phong trào thi đua
 • Phát động phong trào thi đua
 • Định hướng thi đua
 • Đăng ký tham gia phong trào thi đua
 • Tổ chức thực hiện phong trào thi đua
 • Đánh giá phân loại công chức
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể
 • Tự động tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng
 • Tự đông lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền
 • Tự động in văn bằng, chứng nhận khen thưởng cho cá nhân, tập thể
 • Tra cứu tức thời lịch sử thi đua, khen thưởng của đơn vị cấp dưới
 • Cập nhật kết quả khen thưởng
 • Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ
 • Cập nhật sáng kiến
 • Import/Export thông tin sáng kiến
 • Cho phép tìm kiếm thông tin kiểm tra khen thưởng
 • Cập nhật thông tin công tác kiểm tra thi đua khen thưởng
 • Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BNV…
 • Đáp ứng các báo cáo đặc thù ngành Giáo dục, Y Tế, Tư Pháp…
 • Nhận, phê duyệt báo cáo cấp dưới trực tuyến
 • Tự động hoàn toàn việc tổng hợp báo cáo toàn ngành/địa phương
 • Xây dựng CSDL Thi đua – Khen thưởng điện tử toàn ngành/địa phương
Phát động phong trào thi đua
Quản lý khen thưởng
Quản lý sáng kiến
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
Báo cáo - Tổng hợp

Với các đơn vị trực thuộc

 • Tìm kiếm danh sách tập thể/cá nhân/hộ gia đình đủ điều kiện khen thưởng
 • Định hướng tập thể /cá nhân/hộ gia đình đối với danh hiệu được đề nghị
 • Lập danh sách tập thể /cá nhân/hộ gia đình chờ đề nghị
 • Tổng hợp danh sách tập thể/cá nhân/hộ gia đình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng
 • Tự động lập tờ trình, danh sách, hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua/khen thưởng
 • Phê duyệt danh sách đề nghị; Gửi đề nghị trực tuyến lên cấp trên xét duyệt
 • Tìm kiếm lịch sử khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình theo nhu cầu
 • Cập nhật kết quả khen thưởng, lưu các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình
 • Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ
 • Cập nhật sáng kiến
 • Import/Export thông tin sáng kiến
 • Tự động lập báo cáo thành tích, báo cáo, thống kê, báo cáo quản trị…
 • Gửi báo cáo trực tuyến lên cấp trên
 • Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BNV…
Đăng ký phong trào thi đua
Quản lý khen thưởng
Quản lý sáng kiến
Hệ thống báo cáo